سرفه:)
چند قطره خون⭕️:)
دکتر👱🚑
بیمارستان🚨

آزمایش📈
سرطان🏴
شیمی درمانی🙌
کچل شدن😔
ضعیف شدن🙇
گریه های پدر💧
شیون های مادر💔
نگرانیه رفیق😊
دکتر🏥
معاینه💉💊
یواشکی باپدرمادر حرف زدم👥
گریه😭
لبخونی👄
دوهفته قلبش برات میتپه❤️
لبخندمن😌
گریه پدرومادر😓
اشک دوستام:)
گوشی📲
پروفایل مشکی⚫️
4خداحافظی🙌⚡️
آماده رفتن✌️
فشار8
فشار5
فشار3
فشار....
ایست قلبی
شک🙌
خط ممتد-
شک🙌
خط ممتد-
سفیدی مطلق⚪️
قبر⚰
سنگ قبر
خاک
دسته گل💐
لباس مشکی⚫️
تمام شدن من